کلاس های آنلاین تخصصی نقاشی کودک

کلاس های آنلاین تخصصی نقاشی کودک : مراحل خلاقیت :به راستی تفکر خلاق چگونه روی میدهد؟ عقاید امروزی بیانگر این واقعیت است که فرآیندهای خلاقه یک فرد با فرآیندهای کمتر خلاقه فرد دیگر تفاوت چندانی ندارد. به عبارت دیگر تفاوت آنها بیشتر کمی است تا
کیفی (پیرخائفی، ۱۳۷۶: ۴۳ ).

کلاس های آنلاین تخصصی نقاشی کودک : والز نخستین فردی است که توانست منبع فرآیندهای خلاق را شرح دهد «والز» با استفاده از مصاحبه ها،

پرسشنامه ها و خاطرات متفکران برجسته توانست به الگوی چهارگانه فرآیند خلاق برسد. این چهار مرحله

عبارت بودند از: آمادگی – نهفتگی – اشراق و اثبات.

»موریس استین» (۱۹۷۴ )در نظریه خود فرآیند خلاق را به سه مرحله تقسیم کرده است. که این سه مرحله

عبارتند از: مرحله فرضیه سازی – مرحله آزمون فرضیه و مرحله ربط دادن فرضیه. وي آمادگی یا آموزش را

پیش از این مراحل قرار داده است و اعتقاد دارد این مراحل ضمن جدا بودن با هم همپوشی دارند.

مرور ادبیات خلاقیت نشان میدهد که صاحبنظران و محققان، کم و بیش الگوی والز را پذیرفتهاند (قاسم26 : 1371 ). ،زاده

بنابر این الگوی والز با کمی تغییر در اینجا مطرح میشود.

1- اولین بینش: اولین مرحله در تفکر خلاق ظهور «اولین بینش» است. به اعتقاد «نار» در این مرحله، نطفه آفرینش بسته میشود.

حساسیت فرد خلاق در این مرحله به دو صورت قابل تصور است.

گاهی در این مرحله فرد خلاق نسبت به یک پدیده، اتفاق، مسأله، نکته و نیاز که ناشی از محیط بیرونی است،

حساس میشود و به آن فکر میکند.

گاهی هم این حرکت از درون بر میخیزد و ذهن متفکر یا فرد خلاق را به خود مشغول میکند.

به هر حال، اولین حساسیت نسبت به یک موضوع در قالب اولین بینش قابل طرح است. در این

کلاس های آنلاین تخصصی نقاشی کودک :مرحله ایدهها خام و کلیاند. بنابراین نیازمند پرداخت و تکمیل هستند. به هر حال، بارقه های خلاقه آنی و

زودگذرند و در صورتی که در اولین مرحله به تور خلافه صیاد نیافتند محو میشوند و از بین میروند61 : 1376 . ، پیر خائفی

۲- ” آمادگی: پس از مرحله اولین بینش نوبت به مرحله «آمادگی» میرسد. در این مرحله، فرد خلاق به طور

جدی روی ایده یا مساله مورد نظر کار میکند. درباره موضوع و مسأله اطلاعات گوناگون جمعآوری میکند،

آنها را تجزیه و تحلیل میکند و قواعد و حقایق مربوط به آن را استخراج و در ذهن مرور میکند. نکته مهم

در این مرحله آن است که فرد خلاق به حقایق و اطلاعات به گونهای تازه مینگرد و آنان را از زوایای مختلفی

دسترسی به این مدرک بر پایه آیین نامه ثبت و اشاعه پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های

تحصیل تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها (وزارت علوم، تحقیقا ت، فناوری به شماره ۱۹۵۹۲۹/و تاریخ ۱۳۹۵ / ۹ / ۶ از پایگاه اطلعات علمی ایران (گنج) در پژوهشگاه علوم و فناوری

اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای

هدف های علمی، آموزشی و پژوهشی و بر پایه قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان

۱۳۴۸ و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است.

تحقیق و آزمایش میکند. در این مرحله نوعی کاوش و جستجوی ثانویه درباره موضوع مورد نظر انجام

میگیرد. البته این احتمال نیز وجود دارد که ایده اولیه کاملا عوض شده و مسیر و جهتی دیگر بیابد و یا بهناکامی بگراید” (پیرخائفی، ۱۳۷۷ :۸۲).

٣- نهفتگی: «پوستر» (۱۹۷۳ (در مورد مرحله نهفتگی» به چندین فرض معتقد است. تحت این که این

دوره را مجالی میداند تا فرد خلاق از خستگی حل مسأله رهایی یابد و مسایل نامربوط را به فراموشی سپارد.

کلاس های آنلاین تخصصی نقاشی کودک ایران موناگلابی : آموزشگاه موناگلابی برگزارکننده اولین کلاس های آنلاین تخصصی نقاشی کودک در ایران

دوم، این مرحله را فرصتی میداند تا شخص فعالیتش را به طور ناخودآگاه بر مسأله متمرکز سازد.

نکته مهم در این مرحله «اجباری یا الزامی» بودن آن برای متفکران خلاق است. به اعتقاد بسیاری از نظریه

پردازان بارقههای ابتکاری به واسطه تمرکزی که در این مرحله به دست میآید در ذهن فرد خلاق زده میشود (حسینی، ۱۳۷۶).

۴- اشراق: «تلر» لحظه «اشراق» را اوج خلاقیت میداند. متفکر در این مرحله همچون «عدسی» اطلاعات

پراکنده را متراکم میسازد (مجموع دو مرحله نهفتگی و اشراق را ایدهیابی نیز گفتهاند) (پیر خائفی، ۱۳۷۶:58

۵- “اثبات: در مرحله پایانی یعنی «اثبات» متفکر به کمک عقل و ملاک «واقعیت گرایی» مواد معتبر را از

نامعتبر جدا میسازد. این مرحله با مرحله اولین بینش در تعاملی نزدیک فرض شده است. زیرا ثبات به

بینشهای عمیقتر و حتی متفاوتتر منجر میشود. اثبات را «راه حل یابی» نیز گفتهاند که مستلزم ارزیابی و

گزینش است “(پیر خائفی، ۱۳۷۷ : ۸۳).

»”پاتریک و والاس» در فرآیند خلاق چهار مرحله را مشخص کردهاند که این چهار مرحله عبارتند از :

1- تهیه؛ ۲ -نهفتگی؛ ۳ اشراق؛ ۴ به تحقق رساندن یا تجدید نظر ” (حسنی، ۱۳۸۰ : ۵۹).

بدون شک رشد خلاقیت یک فرآیند فردی و اجتماعی است. پس بدون در نظر گرفتن شرایط، تقويتها،

ساختار سازمانی و شرایط اجتماعی ما نمیتوانیم صرفا روی فرد کار کنیم و امیدوار باشیم که خلاقیت او

پرورش مییابد یک معلم برای خلاق کردن شاگردان خود نیاز دارد که محیط اجتماعی و به خصوص والدین

دانشآموز را نیز به سوی نو دیدن و نوگرایی هدایت نماید” (کردی، ۱۳۷۹ : ۴۹). میدانیم که استقلال در تصمیم گیری با توانایی انتخاب یک فعالیت منجر به انگیزه بزرگتری میگردد.” اما

آیا استقلال در تصمیمگیری منجر به خلاقیت فزاینده نیز خواهد شد؟ چند سال پیش من به همراه یکی از

شاگردانم ازمایشی انجام دادیم که در نتیجه آن پاسخهای جالبی برای این سوال به دست آوردیم. ده جعبه

پلاستیکی در اختیار کودکان کودکستانی قرار دادیم که هر یک از جعبهها حاوی انواع مختلف مواد کولاژ

)مانند مثلثهای کاغذی بنفش یا تکه هایی از نخهای بافته شده قرمز) بود و به کودکان گفته شد با چسباندن

این مواد بر روی یک مقوای نازک به هر روشی که میخواهند یک شکل درست کنند. سپس به نیمی از

کودکان گفته شد که تعداد پنج جعبه از بین ده جعبه را که میخواهند برای ساختن کولاژهای خود به کار

برند انتخاب نمایند. پس از آنکه انتخاب انجام گرفت پنج جعبه باقیمانده را کنار گذاردیم. در حالی که برای

بقیه کودکان پنج جعبه را از بین ده جعبه بیرون کشیدیم و گفتیم «اینها موادی هستند که برای شما

انتخاب کردهایم تا کولاژ خود را درست کنید.» سپس

پنج جعبه باقی مانده را کنار گذاردیم. تمام کودکان

حدود ده دقیقه برای کامل کردن کولاژ خود وقت داشتند اما ابتدا محدودیت زمان را به آنها متذکر نشدیم،

وقتی نه دقیقه گذشت از کودکان خواستیم کار خود را تمام کنند.

آموزشگاه تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد و تمامی کلاسها بصورت آنلاین برگزار میشود.

آموزشگاه تخصصی نقاشی کودک موناگلابی
تهران/سعادت آباد
تلفن تماس88564740
اینستاگرامmonagolabiart
وب سایت www.monagolabiart.ir
در آموزش نقاشی کودک نباید از کپی استفاده کرد .نباید عکس یا نقاشی برای کودک گذاشت.
در شیوه آموزش به سبک خیالک نگاری اصلا از کپی استفاده نمیشود.
In the case of painting training for kids, no copy must be used. Niether picture nor painting must be considered for kids. No copy is used in my training method at all

لینک پخش ویدئو…………….لینک پخش ویدئو………………لینک پخش ویدئو

کلاس های آنلاین تخصصی نقاشی کودک