کودکان ویژگی هنری نقاشی را میفهمند؟

کودکان ویژگی هنری نقاشی را میفهمند؟ همچنان که پیشتر گفتیم و برای آنکه نشان دهیم کودکان از ظرفیت های هنری برخوردارند، کافی نیست صرفا به این نکته توجه کنیم که کودکان غالبا شکل ها و الگوهایی می آفرینند که به برخی از نمونه های هنر بزرگسالان شباهت دارند و در حال حاضر نیز از نظر بزرگسالان، جالب و خوش آیند هستند.

کودکان ویژگی هنری نقاشی را میفهمند؟ یک مدرک متقاعد کنندهی دیگر در خصوص وجود ظرفیت های هنری در کودکان نورس، اثبات این واقعیت است که کودکان با اظهار نظرهای هنرمندانه ی مناسبی در برابر نقاشی های خودشان و نقاشی های دیگران واکنش نشان می دهند.

تا این تاریخ، بخش بزرگی از مدارک گردآوری شده و طبقه بندی شده در خصوص این موضوع،

حاصل مطالعه ای بود که کاروترز و گاردنر (1979 , Carothers & Gardner ) انجام دادند.

این دو کوشیدند حساسیت کودکان را در برابر دو ویژگی مهم هنر – کمال یابی تلفیقی و بیان – ارزیابی کنند

(بحث پیشین در بارهی گودمن، ۱۹۹۸ را ببینید).

در مجموعه ای از کارهای طراحی شده به این منظور از کودکان خواسته شد نقاشی ها را با جزییات

مشخصی که به دو ویژگی كمال یابی و بیان مربوط می شد تکمیل کنند.

سپس از آنان خواسته شد نقاشی ها را با در نظر گرفتن این ویژگی های به هم مربوط سازند و وصل کنند.

کودکان پنج (5) ساله، ظرفیت اندکی برای پیدا کردن یا آفريدن كمال یابی و بیان در نقاشی های خطی از خود نشان دادند

کودکان نه (۹) ساله توانستند این ویژگی ها را در نقاشی های انجام شده به دست دیگران تشخیص دهند،

و کودکان دوازده ساله ظرفیت چشم گیری در نمایش دادن این ویژگی های هنری در نقاشی خودشان از خود بروز دادند.

لیکن، در جدیدترین مطالعهی انجام شده زیر نظر ایتسکوویتس معلوم شد که کاروترز و گاردنر احتمالا آگاهی کودکان

نورس از وجود ابعادی چون یک کیفیت خطی به هنگام اظهارنظر دربارهی نقاشی را دست کم گرفته اند.

ایتسکوویتس و دیگران، کودکان را با استفاده از نه (۹) نقاشی پیکرهی انسان با کیفیت خطی (نرم تا هاشوری)

و مفصل بندی متغیر (با جزییات اندک تا جزییات بسیار) آزمودند.

تمام سی و شش جفت نقاشی، هر بار یک جفت، به آنها نشان داده شدند و از کودکان خواسته شد

بگویند هر جفت نقاشی تا چه اندازه به یکدیگر شباهت دارند. بعد، همان سی و شش نقاشی دوباره به

کودکان نشان داده شدند، ولی این بار از کودکان خواسته شد بگویند کدام یک از دو نقاشی را

در هر جفت نقاشی بیشتر دوست دارند.

در نتیجه ی این آزمون معلوم شد که حتی کودکان چهار (4) ساله در برابر مفصل بندی و کیفیت خط بیان شده

در اظهارنظرهای مربوط به ترجیح دادن نقاشی ها بر یکدیگر، حساس هستند. به هنگام اظهارنظر دربارهی تشابه

نقاشی های کودکان تمام گروه های سنی، از مفصل بندی به عنوان معیار اصلی خود در قضاوت بهره گرفتند.

کودکان ویژگی هنری نقاشی را میفهمند؟


نقاشی برای کودکان یک نوع بازی و سرگرمی و تخلیه درونی می باشد.

آنها می توانند در نقاشی خشم یا شادی را بیان کنند.

آموزشگاه تخصصی نقاشی کودک موناگلابی
تهران/سعادت آباد
تلفن تماس88564740
اینستاگرامmonagolabiart پیج ویدئو ها monagolabiart_
وب سایت www.monagolabiart.ir
در آموزش نقاشی کودک نباید از کپی استفاده کرد .نباید عکس یا نقاشی برای کودک گذاشت.
در شیوه آموزش به سبک خیالک نگاری اصلا از کپی استفاده نمیشود.
In the case of painting training for kids, no copy must be used. Niether picture nor painting must be considered for kids. No copy is used in my training method at all