اولین آموزشگاه ومربی آنلاین نقاشی کودکان

اولین آموزشگاه ومربی آنلاین نقاشی کودکان :آموزشگاه موناگلابی برگزارکننده اولین کلاس های آنلاین تخصصی نقاشی کودک در ایران آموزشگاه تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد و تمامی کلاسها بصورت آنلاین برگزار میشود.

اولین آموزشگاه ومربی آنلاین نقاشی کودکان : سلام موضوع امروز در مورد موانع خلاقیت کودک است که به آن می پردازیم.

موانع خلاقیت

»شل کراس» (۱۳۷۰ در کتاب خود، موانع موجود در برابر تفکر خلاق را به دو دسته تقسیم بندی کرده

است:

الف) موانع بیرونی، که خود به موانع تاریخی و بیولوژیکی و اجتماعی تقسیم میشوند.

ب) موانع درونی، روانی مانند: عادات، ترس از تحقیر و تمسخر، قبول سرنوشت، وراثت و….. (حسنی ۱۳۸۰:

۶۸). «دکتر الكس اس. اسيورن» از عوامل: عادات پیشین، دلسرد کردن خود و کمرویی به عنوان

بازدارنده های خلاقیت یاد میکند (قاسم زاده، ۱۳۷۱ :۷۴).

همچنین «ارنست دیمنه» به دو مانع عمده که بر سر راه خلاقیت افراد قرار دارد اشاره دارد:

الف) تظاهر (وجود دورویی در یک نفر

ب) بياعتمادی به خود (نداشتن اعتماد به نفس واقعی) (رفیعی مهرآبادی، ۱۳۷۹ :۳۷).

»أشو» نیز پول، قدرت و شهرت را موانع خلاقیت فرد میداند (فرجی، ۱۳۸۰ :۶۴).

»دکتر ترزا أمابلی» در کتاب شکوفایی خلاقیت کودکان به چهار روش کشتن خلاقیت در کودکان اشاره دارد:

1- ارزیابی، ۲ – پاداش، ۳-رقابت، و ۴ – محدود کردن انتخاب (عظیمی، ۱۳۷۷۸۳۰).

پیر خائفی (۱۳۷۹ (از موانع خلاقیت به عنوان آسیب شناسی خلاقیت یاد میکند و آسیبهای خلاقیت را به

چهار دسته (۱ – الگوهای فردی آسیبزا ۲ – الگوهایخانوادگی آسیبزا و ۳ – الگوهای آموزشگاهی آسیبزا و ۴- الگوهای اجتماعی آسیبزا) تقسیم میکند.

اولین آموزشگاه ومربی آنلاین نقاشی کودکان : الگوهای فردی آسیبزا

عوامل آسیبزای خلاقیت در این الگو ماهیتی درونی و فردی دارند. به لحاظ این ماهیت چرخ آسیب عمیقا از

روحیه و درون فرد تأثیر میپذیرد. منظور از شرایط فردی همان ویژگیهای روانی – شخصیتی است که افراد

در پاسخ به محرکها از خود نشان میدهند. حالت های عاطفی – هیجانی، الگوهای فکری، واکنشهای

احساسی و رفتاری از این ویژگیها به شمار میروند.

بنابراین، عوامل أسيب را مستقیما از تحلیل نامناسبی که سیستمهای روان شناختی (انگیزشی، عاطفی،

شناختی فرد ارایه میدهند برمیخیزند و به همین دلیل این نوع آسیبها را باید با رفتار و عملکرد فرد

مرتبط دانست. عوامل فردی که آسیبهای جدی متوجه خلاقیت میسازند عبارتند از : حقارت، اضطراب کمرویی، پایبندی به عادت و کم آگاهی.

»دکتر الكس اس، اسبورن» به بعضی از موانع فردی در راه خلاقیت اشاره میکند و میگوید:

تأکید بر عادتهای پیشین، دلسرد شدن، کمرویی و عدم تحسین و تشویق به موقع گل لطیف خلاقیت را میخشکاند (غلام پور، ۱۳۷۹ :۵۸).

الگوهای خانوادگی آسیبزا

اولین آموزشگاه ومربی آنلاین نقاشی کودکان : بدون شک نقش عوامل خانوادگی در آسیب رسانی به خلاقیت چنان بزرگ و شگرف است که میتوان آن را

عامل زمینه سازی برای تأثیر سایر الگوهای (فردی، آموزشگاهی و اجتماعی تلقی کرد.

منظور از عوامل خانوادگی تأثیر روشها، عقاید، برخوردها و الگوهای ارتباطی اطرافیان بر حالتهای شناختی،

عاطفی، انگیزشی و رفتاری فرد خلاق است. این سری از عوامل عمدتا عملکرد والدین، خواهران و برادران

و اطرافیان نزدیک را در بر میگیرد. انسانها بخشی بزرگ و پر اهمیت از چرخه رشد و تحول خویش را در فضای فرهنگی

و تربیتی خانواده میگذرانند. بنابراین، طبیعی است که عمیقا تحت تأثیر آنچه در درون خانواده روی میدهد قرار گیرند.

به دلیل این تأثیر عمیق، چنانچه الگوی فرهنگی و تربیتی خانواده آسیب زا باشد، زمینه های شکوفایی تفکر و شخصیت خلاق شديدا صدمه خواهد دید.

الگوهای آموزشگاهی آسیبزا محیط آموزشگاهی در کنار خانواده تأثیرهای ماندگار و عمیقی بر رفتار کودک میگذارد. این محیطها تنها به

مدرسه یا محل تحصیل محدود نمیشود. از این رو میتوان آن را هر مکان یا فضایی دانست که در آن نوعی

فعالیت آموزشی و یادگیری برای فرد تدبیر شده باشد. بدیهی است فعالیت آموزشی فقط محدود به رفتار

معلمان و مربیان نمیشود. رفتار هر شخص دیگری که بتواند کودک را تحت تعلیم و آموزش قرار دهد را نیز

در بر میگیرد. با این اوصاف، الگوی آموزشگاهی شامل مدرسه، مهد کودک، کانونهای فرهنگی و پرورشی،

کارگاههای فنی، کلاسهای هنری و مواردی از این قبیل میشود. موضوعاتی که عمدتا ماهیتی اسپیزا در

محیط های آموزشی دارند عبارتند از: ۱ بیتفاوتی مربیان ۲ – پایبندی افراطی به قوانین و مقررات و 3 فقدان امکانات و برنامه.

و عکس العمل مربیان: در محیطهای آموزشگاهی همیشه این بیم وجود دارد که افکار ذوقی و ابتکاری فرد

در معرض انتقاد غیر منطقی قرار گیرد و یا حتی مورد اهانت، تحقیر یا سرزنش واقع شود. معلمان معمولا

انتظار دارند که دانش آموز از قدرت یادگیری سریعی برخوردار باشد و به چیزی انتقاد نکند و مطيع دستورها

باشد. این انتظار با روحیه فرد خلاق چندان همخوانی ندارد و گاهی وقتها او را به واکنش وا میدارد.

بنابراین، کم ظرفیتی و آستانه پایین محیط آموزشی در پذیرش رفتار، افکار و واکنشهای فرد خلاق که

معمولا متفاوت از دیگران بوده و کمی نیش دار و آزارنده است، میتواند موجب طرد یا تضعیف این ویژگی ها در فرد شود.

پایبندی افراطی به قوانین و مقررات: هر فعالیت یا فکری برای آنکه به نتیجه برسد باید از نظم و برنامهای

خاص تبعیت کند. با این وصف، در رشد و تحول خلاقیت گاهی نظم و برنامه به سختگیری و قید و بند مبدل میشود و عملا از حرکت خلاقیت میکاهد.

کودکان و نوجوانان به طور خاص از محیط آموزشی آزاد، راحت و به دور از ترس و نگرانی بیشتر از سایر

محيطها استقبال میکنند. اما در محیطی که کنجکاوی و علاقمندی نسبت به موضوع های گوناگون کمتر

فرصت بروز و حرکت مییابد، افراد به موجوداتی مسخ شده و فاقد اراده تبدیل میشوند. قیودی نظير تكليف،

دستورها، همرنگی، سرعت عمل، مقررات، منطق، نگرشها در چنین میحطهایی شدیدأ ترویج میشود

و تا آنجا پیش میرود که اگر فرد علاقهای به آنها نداشته باشد احساس اسارت و بیکفایتی به او دست میدهد؛

احساس بودن در یک پادگان نظامی.

از طرف دیگر، در فضای بسته، همه چیز از پیش تعیین شده و مشخص است، همه چیز جای مشخصی دارد،

زمان معینی دارد و از الگوی خاصی پیروی میکند. با کمال تأسف، فرد در این فضا وظيفهای جز قبول آنها

ندارد و نیازی نمیبیند که سایر موقعیتها و راهها را تجربه کند. بنابر این عملا برای تلاش و کوشش بیشتر

رغبتی نشان نمیدهد. محصول این عمل نیز به وجود آمدن رکود در قلمرو اندیشه و احساس است.

فقدان امکانات و برنامه: همانطور که از اسم محیط آموزشگاهی بر میآید، جایی است که امکانات، تجهیزات،

وسایل و برنامههای مشخصی برای تعلیم و تربیت افراد تدارک دیده میشود. در این راستا، تحقیقات نشان

میدهد، محیطهای آموزشگاهی فقیر به لحاظ امکانات و برنامه های فرهنگی، تربیتی و آموزشی نقش کمی

در پرورش خلاقیت بر عهده دارند. چون امکانات و شرایط مناسبی برای تحریک ذهن و اندیشه دانشآموزان در اختیار ندارند(غلام پور، ۱۳۷۹ :۴۱-۳۹).

آموزشگاه تخصصی نقاشی کودک موناگلابی
تهران/سعادت آباد
تلفن تماس88564740
اینستاگرامmonagolabiart
وب سایت www.monagolabiart.ir
در آموزش نقاشی کودک نباید از کپی استفاده کرد .نباید عکس یا نقاشی برای کودک گذاشت.
در شیوه آموزش به سبک خیالک نگاری اصلا از کپی استفاده نمیشود.
In the case of painting training for kids, no copy must be used. Niether picture nor painting must be considered for kids. No copy is used in my training method at all

لینک پخش ویدئو…………….لینک پخش ویدئو………………لینک پخش ویدئو

اولین آموزشگاه و مربی آنلاین نقاشی کودکان  در ایران تهران سعادآباد موناگلابی