اصول آموزش نقاشی به کودکان

اصول آموزش نقاشی به کودکان 🙁 بزرگسالان اغلب سوال میکنند «چه موقع اصول باید آموخته شود؟» در مقابل باید از آنها سوال شود منظور شما از اصولچیست؟ آیا منظور شما فقط مهارتهایی نظیر دقت و کشیدن تصویر است یا کمک به کودک است که شیوه خاص خود را روی کاغذ پیاده کند و یا آنچه را که میبیند و حس میکند با گل رس به شکل در آورد؟

اصول آموزش هنر نقاشی به کودکان :بسیاری از بزرگسالان آن نوع درسهای طراحی را به یاد میآورند که در کودکی با آنها درگیر بودهاند؛ مانند

طراحی شکل جعبه با کشیدن شکل بیضی گلدان با تلاش در ساختن خانهای که کاملا شبیه خانهای

بود که معلم در نظر داشت. اگر چنین اهدافی به عنوان اصول مورد نظر باشند، آیا نباید شخص از خود سوال کند

که کودک از این درسها واقعا چه آموخته است و آیا آنها کمک کردهاند که او بتواند مشتاقانه طراحی

و نقاشی را ادامه بدهد؟ بسیاری از مراکز هنری» به اصولی دست یافته اند که خیلی اساسیتر از چنین مهارتهای محدود و انتزاعی است.

اساس رشد کودک در هنر این است که به او فرصت و وقت اکتشاف داده شود و برای کشف تشویق گردد.

اصول آموزش نقاشی به کودکان :ممکن است آنچه که کودک نقاشی میکند، شکل میدهد یا میسازد برای دیگران قابل تشخیص نباشد

یا طبق معیارهای بزرگسالان «تمام شده» به نظر نیاید.

در حقیقت کودک احتمالا اصلا به دنبال نتیجه «تمام شده » نبوده است،

اما در تغییر آنچه که ساخته است تمرکز کرده و از رضایتی که از توانایی انجام آن کار به دست آورده لذت برده است.

وقتی به طور کامل تجربه کرده باشد آنگاه کارش تمام شده و آماده است که کار دیگری را ادامه دهد،

ظاهرأ ممکن است آنچه که کودک شروع کرده است کاملا از بین رفته باشد، زیرا بدون اینکه از ورق دیگری

استفاده کند شکلی را بر روی شکل دیگر نقاشی میکند

و یا روی کار کولاژ خود را با چسباندن تکهای کاغذ میپوشاند.

از نقطه نظر وی، او چیزی را محو نکرده است.

او میداند کارش هنوز در آنجاست و به این آگاهی خود مطمئن است.

آنچه که برای کودک اهمیت دارد روند کار است و نه نتیجه نهایی آن

این یک اصل است که به کودکان خردسال فرصت بدهیم و آنها را برای

بیان آزادانه اندیشه و احساسشان تشویق کنیم.

با استفاده از مادهای نظیر رنگ مایع و گل رس نرم است که فعالیت خلاقه میتواند زبان زندهای باشد که

کودک از طریق آن بتواند در مورد تجربیاتش سخن بگوید. هر کسی به ابراز احساساتش نیاز دارد.

گاهی اوقات ممکن است این احساسات به قدری مبهم و پراکنده باشند که کودک قادر نباشد آنها را به زبان بیاورد.

این حقیقت شناخته شدهای است که هر قدر راههای بیشتری برای بیان احساسات داشته باشیم،

مستعد نشاط و سلامتی بیشتری خواهیم بود. پذیرش و احترام به کار خلاقه کودک نیز یک اصل است.

کودکان مشتاق هستند که رضایت والدین خود، معلمان و بزرگسالان دیگری را که نزدیکشان هستند جلب کنند.

آن زمان که کودک احساس کند کاری که انجام میدهد مورد توجه نیست تمایل به انجام کاری پیدا میکند

که به نظر او پذیرفته خواهد شد. اگر چنین اتفاقی بیفتد احتمالا هرگز

دوباره احساس آزادی یا اطمینان کامل به بیان خود نخواهد

کودکان به سطحی از آموزش در کلاس های آموزشگاه نقاشی مونا گلابی می رسند

که بعد از گذشت دوره های مختلف به برگزاری نمایشگاه ها ی مختلف می پردازند.

یکی از هنر جویان که نمایشگاه برگزار کرده است و در اخبار جوانه ها هم برگزار شد.

هنرجوی خانم استاد مونا گلابی

نقاشی برای کودکان به رشد خلاقیت درونشان کمک میکند.

در نقاشی نباید از کپی کاری استفاده کرد و خانم مونا گلابی از کپی کاری استفاده نمی کند.

اصول آموزش هنر نقاشی به کودکان
اصول آموزش هنر نقاشی به کودکان

آموزشگاه تخصصی نقاشی کودک موناگلابی
تهران/سعادت آباد
تلفن تماس88564740
اینستاگرامmonagolabiart پیج ویدئو ها monagolabiart_
وب سایت www.monagolabiart.ir
در آموزش نقاشی کودک نباید از کپی استفاده کرد .نباید عکس یا نقاشی برای کودک گذاشت.
در شیوه آموزش به سبک خیالک نگاری اصلا از کپی استفاده نمیشود.
In the case of painting training for kids, no copy must be used. Niether picture nor painting must be considered for kids. No copy is used in my training method at all