دوره آبرنگ

دوره آبرنگ

دوره آبرنگ:

در این دوره آبرنگ اموزش داده می شود.

گروه سنی برای کودکان 4 الی 12 سال می باشد.

 

(در تمام دوره های آموزشگاه نقاشی مونا گلابی، از کپی کاری پرهیز می شود)