دوره پیشرفته

دوره پیشرفته

دوره پیشرفته:

در این دوره هنرجویان به سطحی از آموزش می رسند که می توانند یک داستان را تصویر سازی کنند و کتاب چاپ کنند و یا به برپایی نمایشگاه های انفرادی یا گروهی بپردازند.

 

(در تمام دوره های آموزشگاه نقاشی مونا گلابی، از کپی کاری پرهیز می شود)