کلاس های عمومی

کلاس های عمومی

کلاس های عمومی:

در کلاس های عمومی تعداد هنر جویان 6 الی 8 نفر می باشد.

زمان آموزش یک ساعت می باشد.

 

(در تمام دوره های آموزشگاه نقاشی مونا گلابی، از کپی کاری پرهیز می شود)