فاصله بین اشخاص در نقاشی کودکان

فاصله بین اشخاص در نقاشی کودکان : اعضای یک خانواده هماهنگ ، در نقاشی کودکان ، همیشه با هم و دست دست هم نشان داده می شود . نزدیک شدن دو یا چندین شخصیت نشانگر، بس و الفت واقعی آنها و یا تمایل کودک به آنهاست . کودک خودش را نزدیک حصی نقاشی می کند که حس کند در کنارش راحت است و یا او را بیشتر از همه ست دارد .

فاصله بین اشخاص در نقاشی کودکان

ولی اگر کودکی فکر کند که مثلا” خواهرش بیشتر از او مورد توجه رو مادر است، در نقاشی خود خواهرش را بین پدر و مادر و خود را دورتر آنها در کنار کاغذ قرار می دهد. در بعضی نقاشیها تعدادی از افراد خانواده داخل خانه و تعدادی دیگر در خارج از خانه نشان داده می شوند . این گونه شی یا منعکس کننده غیبت واقعی شخص یا اشخاصی است که در خارج خانه شی شده اند مانند نقاشی شماره ۳۰ که پسری هفت ساله آنرا کشیده و پدرش پان است و بنابر این زمان درازی را دور از خانواده اش می گذراند. و یا ود جذابیت عاطفی کودک را نسبت به آنها می نمایاند.

فاصله بین اشخاص در نقاشی کودکان : وقتی که کودکی حس کند کاملا” از دیگر اعضای خانواده جداست و یا در صورتی که نسبت بدانها احساس خاصی نداشته باشد، در نقاشیهایش خود و دیگران را به طرق مختلف از هم جدا می سازد . برای این منظور ممکن است هر کدام را در اتاقی قرار دهد و یا مثل نقاشی شماره ۳۱ آنها را با خطوط عمودی و افقی از هم جدا کند . و یا مثل نقاشی شماره ۳۶ و یا تصویر “د” با قرار دادن اشیاء دیگری چون درخت ، دیوار و غیره تصویر را به دو یا چند قسمت تقسیم کند. هم چنین ممکن است با قرار دادن شخصهای مختلف بر روی هم و تغییر آن به اشکال هندسی منظم این جداسازی را نمایان سازد.

والدین بیشتر اوقات به صورت زوج و با هم نمایش داده می شوند که البته ممکن است منعکس کننده

حقیقت باشد ولی اگر والدین از هم جدا شده و طلاق گرفته باشند،نیز کودک آنها را به صورت زوج و با هم

نشان می دهد که بیانگر تمایل و آرزوی او برای دیدن پدر و مادرش به صورت همبسته و باهم است.

فاصله بین اشخاص در نقاشی کودکان

آموزشگاه تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشد و تمامی کلاسها بصورت آنلاین برگزار میشود.

آموزشگاه تخصصی نقاشی کودک موناگلابی
تهران/سعادت آباد
تلفن تماس88564740
اینستاگرامmonagolabiart پیج ویدئو ها monagolabiart_
وب سایت www.monagolabiart.ir
در آموزش نقاشی کودک نباید از کپی استفاده کرد .نباید عکس یا نقاشی برای کودک گذاشت.
در شیوه آموزش به سبک خیالک نگاری اصلا از کپی استفاده نمیشود.
In the case of painting training for kids, no copy must be used. Niether picture nor painting must be considered for kids. No copy is used in my training method at all