درجات متفاوت در خلاقیت کودکان ایران

درجات متفاوت در خلاقیت کودکان ایران : -اولین جزء ترکیب شده قلمرو مهارتها است. قلمرو مهارتها به منزله مواد اولیه استعداد، آموزش و تجربه در یک حوزه خاص میباشد. قلمرو مهاتها تا حدودی ذاتی است. کودکان مطمئنا با درجات متفاوتی از استعداد به دنیا میآیند.

درجات متفاوت در خلاقیت کودکان ایران : اما آموزش و تجربه میتواند حتی در سطح نسبتا کمی از استعداد راه بلندی

را به سوی پیشرفت طی کند. همچنین در مواردی که سطح استعداد بالا میباشد نیاز به پیشرفت و رشد وجود دارد.

کاملا واضح است که انسان قبل از آنکه بتواند در یک زمینه خلاق گردد باید دارای مهارت باشد که اکثر ما آن را نادیده میگیریم.

هیچ کودکی قادر به انجام کاری خلاق در زمینه نقاشی نخواهد بود. مگر آنکه به دست گرفتن قلم مو

ترکیب رنگها و کشیدن خطوطی را که قصد دارد بر روی کاغذ بیاورد بیاموزد. جالب اینجاست

که توانایی در یک زمینه الزاما به توانایی در سایر زمینه ها مربوط نمیگردد.

اغلب کودکان در بعضی زمینه ها تا حدودی استعداد دارند. این استعداد همراه با آموزش خوب و تجربه تقویت شده میتواند تمام

مهارتهای لازم برای خلاق بودن را به آنها بدهد.

دومین جزء ترکیب کننده تفکر خلاق و مهارتهای کاری است.

برخی شیوههای کاری، شیوههای فکری خاص و ویژگیهای شخصیتی در افراد وجود دارد که آنها را قادر میسازد

قلمرو مهارتهای خود را در راههای جدید به کار گیرند. به نظر میرسد بعضی از مهارتهای فکری ذاتی باشد.

اما جنبههای دیگری از تفکر خلاق نیز وجود دارد مانند شیوههای کاری که میتوان آنها را به وسیله آموزش و تجربه افزایش داد.

-سومین جزء ترکیب کننده انگیزه درونی است.

چه نوع انرژی موجب میشود یک کار خلاق حقیقت به وقوع بپیوندد؟ آن سومین جزء خلاقیت یعنی انگیزه درونی است.

میل به انجام کاری به خاطر همان کار و به خاطر آنکه جالب، رضایت بخش و یا نوعی مبارزه طلبی شخصی است.

انگیزه درونی ممکن است تا اندازهای هم فطری باشد.

اما تا حد بسیار زیادی به محیط اجتماعی بستگی دارد.

این انگیزه برای خلاق بودن آنقدر نادیده گرفته شده که میتوان آنها را حلقه مفقوده خلاقیت نامید (ترزا آمابلی، ۱۳۷۷).

اگر والدین و مربیان و معلمان بتوانند اصل انگیزه درونی خلاقیت را درک نموده آن را به کار برند آغاز بسیار خوبی

برای تشويق خلاقیت در کودکان خواهد بود.

اولین جنبه و نشانه اصلی انگیزه درونی علاقه میباشد.

دومین جنبه و نشانه انگیزه درونی استقلال در تصمیمگیری است.

کودکان احتیاج دارند احساس کنند آن کار را خودشان انتخاب کردهاند.

سایر جنبه ها و نشانه های انگیزه درونی عبارتند از: عشق – تعهد – ترکیب بازی و کار (ترزا آمابلی، ۷۷: ۱۳۷۷ )

آموزشگاه تخصصی نقاشی کودک موناگلابی
تهران/سعادت آباد
تلفن تماس88564740
اینستاگرامmonagolabiart پیج ویدئو ها monagolabiart_
وب سایت www.monagolabiart.ir
در آموزش نقاشی کودک نباید از کپی استفاده کرد .نباید عکس یا نقاشی برای کودک گذاشت.
در شیوه آموزش به سبک خیالک نگاری اصلا از کپی استفاده نمیشود.
In the case of painting training for kids, no copy must be used. Niether picture nor painting must be considered for kids. No copy is used in my training method at all


درجات متفاوت در خلاقیت کودکان ایران

نمایشگاه انفرادی هنرجوی استاد خانم مونا گلابی

پخش در اخبار جوانه ها

چاپ در روزنامه شرق