تعریف خلاقیت در دنیای کودکان

تعریف خلاقیت در دنیای کودکان : تعاریف موجود از خلاقیت در زبان انگلیسی خلاقیت و هم خانواده های آن چنین آمده است:خلاقیت – Creativity :خلاق – Creator : آفریدن – Creat to :خلقت – Creation : آفرینش:- Creation online sí Creator :که دهخدا درباره خلاقیت چنین توضیح داده است: خلاقیت یعنی خلق کردن، آفریدن، به وجود آوردن و در جایی دیگر خلاقیت به معنای «موجب شدن» نیز آمده است.

تعریف خلاقیت در دنیای کودکان :ترم در فرهنگ لغات غیر روانشناسی، خلاقیت به معنای ارایه یک فکر، رفتار یا محصولی نو و یگانه تعریف شده است.

به عبارت دیگر، خلاقیت یعنی ارایه چیزی نو.

برخی از صاحب نظران معتقدند خلاقیت گاهی پدید آوردن چیزی است که قبلا نبوده و گاهی به وجود آوردن

چیزی از طریق چیزهای دیگر است که در این حالت اصطلاحا ابداع و خلق نامیده میشود.

ابداع در این معنا یعنی به وجود آوردن چیزی یگانه بیآنکه آن چیز از پیش موجود بوده باشد و خلق به معنای

پدید آوردن چیزی از راه ترکیب و دستکاری چیزهای دیگر است.

نگاهی به منابع معتبر مربوط به خلاقیت، نوآوری و تفکر خلاق نشان میدهد که ریشه این اصطلاح در نوع و

روش فکری انسان نهفته است در حقیقت فرد خلاق کسی است که از ذهنی جستجوگر و آفریننده برخوردار باشد.

بررسی تعاریف خلاقیت نشان میدهد که عدهای از آنها به ویژگیهای شخصیتی افراد، بعضی به فرآیند

و برخی نیز به نتیجه و محصول خلاقیت پرداختهاند. بنابر تعریفی، خلاقیت توانایی مرزشکنی یا

توانایی سفر به فراسوی چهارچوب استانداردهای علمی، شغلی، حرفهای و اجتماعی را در بر میگیرد.

به عبارتی دیگر، خلاقیت هم درک و پذیرش الگوهای قبلی و هم تشکیل و ابداع الگوهای جدید را در حوزه های مختلف شامل میشود.

هالپرن خلاقیت را توانایی شکل دادن به ترکیب تازهای از نظرات یا ایده ها برای رسیدن به یک نیاز یا تحقق

یک هدف میداند. از دیدگاه «پرکینز» تفکر خلاق، تفکری است که به نحوی تشکیل شده که منجر به نتایج تازه و

تعریف خلاقیت در دنیای کودکان خلاق میشود (برات، ۱۳۸۲ :۵۸ .(خلاقیت معمولا کشف ناگهانی و سریع است. با وجود این، به زمینه و بستر اولیه نیاز دارد. دلار در ماه)

“خلاقیت فرآیندی مداوم و مستمر است و نوعی حالت بیقراری برای بشر تلقی میشود. بشر از طریق آن،

خود را به جنب و جوش میآورد و از خود چیزهای تازهای به ظهور میرساند. فرد خلاق پذیرای اندیشه های تازه است.

او محیطی به وجود میآورد که در آن تجربهها ایجاد میشود. یک فرد خلاق فراسوی احساسات آنی در جریان است.

افراد آفریننده کسانی هستند که میتوانند نگاهی غیر مرسوم به اشیاء و پدیده ها بیندازند.

هر رویداد یا شیء را چنان میبینند که گویی برای اولین بار پدیدار شده است ” (عیوضی، ۴۶: ۱۳۷۸ )

“مفهوم خلاقیت آن است که فرد خلاق با توجه به ضربالمثل قدما، چیزی در خشت خام میبیند که مردم

عادی آن را در آینه هم نمیبینند. نحوه برقراری ارتباط افراد خلاق با جهان، با مردم معمولی تفاوت زیادی دارد.

«ابرهام مزلو» میگوید: خلاقیت توانایی بالقوهای است که از بدو تولد به همه انسانها داده شده است

اما اکثر انسانها این خصیصه را در دوران فرهنگ پذیری از دست میدهند. به نظر «فروبل» خلاقیت فرآیندی است

که از کودکی آغاز میشود و با مرگ خاتمه مییابد، مهمترین پیشرفت آن وقتی امکان دارد که طبیعت خود انگیزه کودکان درک شود.

به گفته «فردریک مایر» وظیفه یک متفکر تنها این نیست که خلاقیت خود را به رخ این و آن بکشد بلکه باید

با آن ارتباط اعتقادی پیدا کند و سرچشمههای خلاقیت را به جریان بیندازد” (فياض، ۱۳۷۴ : ۳۱۹).

“به نظر «دیویی چمبرز» خلاقیتی که در همه انسانها نهفته است، از نظر برنامه ریزی آموزشی، مسأله مهمی است

و برنامهریزان آموزشی از ارزش به دست آوردن چنین هدفی یعنی «پرورش خلاقیت» آگاهی دارند ۱۹: ۱۳۸۲ ،جلیلی

یکی از نکاتی که در مفهوم خلاقیت دارای اهمیت خاصی میباشد درک تفاوت معنای و مفهوم نواندیشی، نوآوری و خلاقیت است.

این سه مفهوم همانند پله های اول تا سوم یک نردبان به ترتیب و پیوسته هستند.


آموزش تخصصی نقاشی کودک به روش ابدایی خانم مونا گلابی.ثبت شده در اداره ارشاد استان تهران.

دارای فضای انتظار برای مادرانی که کودکانشان از نقاط مختلف تهران در کلاس های آموزشگاه شرکت میکنند

و تمایل دارند ساعت آموزش را در کنار کودک دلبند خود بمانند.

دارای اتاق تخصصی کودک برای آموزش.

دارای کلاس های عمومی،نیمه خصوصی و خصوصی(تعداد محدود).

فضایی شاد و پر انرزی برای کودکان دلبند شما.

آموزشگاه تخصصی نقاشی کودک موناگلابی
تهران/سعادت آباد
تلفن تماس88564740
اینستاگرامmonagolabiart پیج ویدئو ها monagolabiart_
وب سایت www.monagolabiart.ir
در آموزش نقاشی کودک نباید از کپی استفاده کرد .نباید عکس یا نقاشی برای کودک گذاشت.
در شیوه آموزش به سبک خیالک نگاری اصلا از کپی استفاده نمیشود.
In the case of painting training for kids, no copy must be used. Niether picture nor painting must be considered for kids. No copy is used in my training method at all

تعریف خلاقیت در دنیای کودکان
تعریف خلاقیت در دنیای کودکان
تعریف خلاقیت در دنیای کودکان
تعریف خلاقیت در دنیای کودکان
تعریف خلاقیت در دنیای کودکان