برجسته نمودن اشخاص در نقاشی کودک

برجسته نمودن اشخاص در نقاشی کودک : در بیشتر نقاشیهایی که کودکان از خانواده ترسیم می کنند، همیشه یک شخصیت اصلی وجود دارد که کودک بیشترین بار احساسی خود را

چه به صورت عشق و ستایش ، و چه به صورت ترس و دلهره ، بر روی او مستقر می کند. برجسته نمودن اشخاص در نقاشی کودک

این شخصیت اصلی و یا برجسته غالبا” قبل از دیگران کشیده می شود .

زیرا او اولین کسی است که کودک به او فکر می کند و توجهش به او جلب می شود .

این شخص، گاهی در مرکز کاغذ ترسیم می شود و نگاههای

دیگر اشخاص به طرف او برمی گردد و گاهی هم اولین شخص

از طرف چپ کاغذ است. این شخصیت اصلی ، همیشه از دیگر اشخاص در اندازه یی بزرگتر کشیده می شود .

زیرا او مهمتر از دیگران است و بیش از هر کس دیگری در زندگی کودک ، فضای روانی او را اشغال کرده است

و به همین علت است که در نقاشی او، این فضا به صورت بزرگتری نشان داده می شود.

برجسته نمودن اشخاص در نقاشی کودک

او در کشیدن اجزاء منسوب این شخصیت دقت فراوانی به کار می برد.

لوازمی مثل عصا، پیپ ، و کیف و گردن بند او را هم می کشد

و در حالیکه دیگر اشخاص را از مقابل و بی حرکت نشان می دهد ،

شخصیت اصلی را نیمرخ یا در حال حرکت نشان می دهد .

گاهی کودک برای ارزش دادن و برجسته کردن کسی ، تصویر او را چندین بار تکرار می کند.

پسر بچه ۹ ساله یی تصویر پدرش را که شخصیت یگانه اوست نقاشی کرده

که سه بار به خانه می آید

و هر بار وسیله یی که به صورت سلاح است با خود می آورد.

این پسر تنها فرزند خانواده است و مادرش را بسیار دوست دارد .

پدرش آدم خشنی است و او را هر روز کتک می زند.

این پدر خشن آنچنان او را مشوش کرده که جایی برای شخص یا اشخاص دیگری در فکر او باقی نگذاشته است و فقط او به عنوان واقعیت بیرونی در مغز کودک وجود دارد.

برجسته نمودن اشخاص در نقاشی کودک

برجسته نمودن اشخاص در نقاشی کودک

آموزشگاه تخصصی نقاشی کودک موناگلابی
تهران/سعادت آباد
تلفن تماس88564740
اینستاگرامmonagolabiart پیج ویدئو ها monagolabiart_
وب سایت www.monagolabiart.ir
در آموزش نقاشی کودک نباید از کپی استفاده کرد .نباید عکس یا نقاشی برای کودک گذاشت.
در شیوه آموزش به سبک خیالک نگاری اصلا از کپی استفاده نمیشود.
In the case of painting training for kids, no copy must be used. Niether picture nor painting must be considered for kids. No copy is used in my training method at all