بازی عامل مهمی درپرورش عقلی کودک

بازی عامل مهمی درپرورش عقلی کودک :بچه های آموزشگاه تخصصی نقاشی کودک مونا گلابی

بازی عامل مهمی درپرورش عقلی کودک : به شمار میرود. کودک آنچه را که در خانه یا کودکستان

میآموزد ضمن بازی تکرار میکند و هنگام تکرار درباره آنها میاندیشد و معنای بسیاری از این پدیدهها برایش

قابل فهمتر می گردد. با کمک بازیهای ابتکاری میتوان مسایل مهم تربیتی را حل کرد. نقشی که

کودک در بازی ابتکاری برای خود انتخاب میکند (معلم، مربی، خلبان، دریانورد …) انعکاسی است که از

خواسته ها و آرزوهای کودک. کودک هنوز سادهاندیش است و چه بسا که عقیدهاش هم تغییر کند، ولی مهم آن است

که او به شرکت در کار اجتماعی ابراز علاقه میکند و به تدریج تصورات کلی درباره اهمیت کار و نقش حرفه های گوناگون در وی به وجود میاید.

فعالیت فکری کودک ضمن بازی، همواره با تصور همراه است: باید نقشی برای خودش انتخاب کنند، مثلا

پزشک، سپس باید در ذهن خود رفتار و حرکات و گفتار او را تصور نماید. تصور کودک همچنین در تجسس

ابزار و وسایلی برای اجرای نقش به کار میافتد و رشد میکند.

بازی عامل مهمی درپرورش عقلی کودک :بازیهای جالب کودک را به وجد و سرور میآورد و نیازش را به کوشش و فعالیت برآورده میسازد. باید

متذکر شد که کودک حتی در شرایط بسیار خوب و تغذیه درست، بدون بازیهای دلچسب و جالب افسرده و پژمرده خواهد بود.

ضمن بازی همه جوانب شخصیت کودک، در اتحاد و شمکاری با همبازیها شکل میگیرد. بهترین راه برای

پرورش روح دوستی و همکاری میان کودکان و رشد استعداد سازماندهی آنان کشاندن کودکان به بازیهایی

است که منعکس کننده کار بزرگسالان، رفتار انسان دوستانه و همکاری میان انسانها باشد. ضمنا میتوان

خلاقیت و فعالیت فردی کودک را در بازیهای جمعی که به طرز صحیحی تشکیل یافته باشد تکامل بخشید.

آموزگار مشهور ما کارنکو معتقد است که بازی خوب شبیه کار خوبست. در هر دو، کوشش فکری و فعالیت

جسمانی و شور و شوق آفرینندگی و احساس مسئولیت وجود دارد. او میگوید: «… کار شرکت انسان در

تولیدات اجتماعی و در ایجاد ارزشهای فرهنگی و مادی و به عبارت دیگر شرکت انسان در ایجاد ارزشهای

اجتماعی است. بازی از چنین اصولی پیروی نمیکند، رابطه مستقیم با هدفهای اجتماعی ندارد، اما غیر

مستقیم با آن مربوط است. به این معنی که انسان را با همان فعالیت جسمی و روانی که لازمه کار است عادت میدهد “(همان منبع: ۳۴).

اکثر بازیها بازتابی است از کار بزرگسالان: کودکان کارهای خانگی مادر، مادربزرگ، رفتار مربیان کودکستان،

پزشک، آموزگاران، رانندگان، خلبانان، فضانوردان و دیگران را منعکس میسازند. از این رو در بازیها روحیه

احترام به کارهای مفید برای جامعه پرورش می یابد و تمایل به شرکت در آن ظاهر میگردد.

بازی و کار، اکثرا به طور طبیعی، با هم پیوند میخورد. غالبا مشاهده میشود که کودکان برای آغاز بازی با

ذوق و شوق به کارهای گوناگون میپردازند، کودکان در نقش دریانوردان کشتی» و «جلیقه نجات میسازند، در نقش

«پزشکان» و «پرستاران»، «درمانگاه» را مجهز میکنند و….

بازی عامل مهمی درپرورش عقلی کودک :در بازی خصایل اخلاقی سازندگان فردای جامعه شکل میگیرد: حس مسئولیت در مقابل جمع به خاطر

انجام وظیفه محوله، حس دوستی و رفاقت، هماهنگی برای رسیدن به هدف مشترک، استعداد حل مناقشات به طور منصفانه .

بازی با ایجادگری های هنری کودکان مانند نقاشی، طراحی، مجسمه سازی و غیره پیوند نزدیک و وجود

مشترک دارد. میتوان موضوع معینی را هم در بازی و هم در نقاشی مشاهده کرد. ضمن بازیهای ابتکاری

و موضوعدار، کودکان غالبأ آواز میخوانند، میرقصند و اشعاری که آموخته اند زمزمه میکنند.

بدین ترتیب بازیهای ابتکاری چون وسیلهای پر اهمیت در رشد همه جانبه کودکان با دیگر انواع فعالیتهای

آنان مربوط است و این خود ارزش والای بازیهای ابتکاری را در روند تربیتی کودک نشان میدهد.

رهبری بازیهای ابتکاری یکی از بخشهای بسیار دشوار اسلوب تعلیم و تربیت خردسالانست. پیشبینی نوع

بازی کودکان و چگونگی عمل آنها برای مربی مقدور نیست. ولی این به آن معنا نیست که فعالیت مربی در

بازیهای ابتکاری کمتر از بازیهای با قاعده و با سایر مشغولیات کودک است. مهمترین شرط رهبری

موفقیتآمیز بازیهای ابتکاری جلب اعتماد کودکان و تماس نزدیک با آنانست؛ و این در صورتی میسر است

که آموزگار نسبت به بازی علاقه و حسن رغبت نشان دهد، آن را جدی تلقی کند و با ایده و خواسته های آنها شریک باشندو

با تشکر از شما برای خواندن این مطلب موفق و پیروز باشید(گروه تبلیغاتی آموزشگاه نقاشی کودک مونا گلابی)

بازی عامل مهمی درپرورش عقلی کودک

آموزشگاه تخصصی نقاشی کودک موناگلابی
تهران/سعادت آباد
تلفن تماس88564740
اینستاگرامmonagolabiart
وب سایت www.monagolabiart.ir
در آموزش نقاشی کودک نباید از کپی استفاده کرد .نباید عکس یا نقاشی برای کودک گذاشت.
در شیوه آموزش به سبک خیالک نگاری اصلا از کپی استفاده نمیشود.
In the case of painting training for kids, no copy must be used. Niether picture nor painting must be considered for kids. No copy is used in my training method at all