ایجاد حس رشد هنری در کودکان

ایجاد حس رشد هنری در کودکان :آموزشگاه نقاشی کودک مونا گلابی از اول اردیبهشت 1399 آنلاین شد .آموزشگاه نقاشی کودک مونا گلابی در تهران کلاس های آنلاین خود را از اول اردیبهشت ماه افتتاح کرد.


ایجاد حس رشد هنری در کودکان : با جمع آوری کارهای کودک در یک پوشه برای مدت زمان مشخصی هنگامی

که کودکان بتواند به روشنی پیشرفت مهارت خود را ببینند اتفاقات خوبی خواهد افتاد: آنها تشویق میشوند

تا پیوسته پیشرفت کنند، در آنها حس مالکیت نسبت به مراحل یادگیری خود ایجاد میشود و یک سیستم ارزیابی واقعی و دقیق از خود را به وجود میآورند.

“خطرات انجام محتاطانه کارهایکی از دوستان زیست شناس من آزمایش جالبی را برایم تعریف کرد: دو ظرف شیشهای را بگیرید، در یکی

ده مگس زنده و در دیگری ده زنبور زنده بگذارید و در آنها را ببندید. هر دو ظرف را به پهلو قرار دهید به

طوری که به آنها در مقابل نور، مثلا نور خورشید، قرار داشته باشد. سپس در ظرفها را بردارید. اگر روز بعد

به سراغ ظرفها بروید خواهید دید که یکی از ظرفها خالی است و در طرف دیگر ده زنبور مرده خواهید

یافت. مگسها فرار میکنند اما زنبورها قادر به فرار نیستند. به نظر میرسد که مگسها و زنبورها به طور

غریزی آموختهاند به طرف منشاء نور پرواز کنند اما برنامهریزی زنبورها آنچنان سخت انجام گرفته که

حقیقتا نمیتوانند کار دیگری انجام دهند. آنها در درون ظرف همواره سعی داشتهاند مستقیما به طرف نور

پرواز کنند اما چون راهشان بسته بود موفق نشدند. مگسها نیز سعی نمودند مستقیما به طرف نور پرواز

کنند اما وقتی به مانع برخورد کردند شروع به دور زدن و جستجو در فضای درون طرف نمودند و عاقبت با

یک چرخش کامل راه بیرون را از طريق در باز ظرف یافتند.

دوست من معتقد است که این داستان درباره حشرات است اما من فکر میکنم این داستان درباره خلاقیت و

پذیرش خطر است – یک داستان هشدار دهنده درباره خیلی محتاط بودن. افراد خلاق مانند مگسها

گه گاه با انجام کارهایی که به نظر میرسد مستقیمأ خلاف جهت رسیدن به هدف میباشد، قادر به در معرض خطر

قرار دادن خود هستند. افراد بسیار محتاط مانند زنبورها قادر نیستند و یا مایل نیستند راه دیگری را به غیر

از راه مستقیم و روشن به سوی هدف بیازمایند. وقتی به مانعی برخورد میکنند یا تسلیم میشوند و یا با

تلاش بسیار خود را خسته میکنند و در نهایت خلاقیت آنها از میان میرود.

البته کودکان میبایست قوانین سلامتی جسمی را بیاموزند. ما مایل نیستیم آنها با رفتن به همراه افراد غریبه

و یا موتور سواری در بزرگراهها خود را به خطر بیاندازند. اما از طرفی باید بیاموزند که کمی پذیرش خطر

کردن از لحاظ جسمی و فکری بهترین راه برای رشد آنهاست”( همان منبع: ۱۷۹).

ایجاد حس رشد هنری در کودکان: بازی کلمات متضاد

یکی از دوستان من هنگامی که دانشجوی هنر بود تابستانها در پارک برنامهای سرگرم کننده برای کودکان

ترتیب میداد ( البته کودکان ۸ تا ۱۱ ساله) و به این وسیله فرصتهای زیادی پیدا میکرد تا خلاقیت خود را

به کار اندازد. یکی از بازیهایی را که وی تدبیر نموده بود به ویژه برای آموختن مهمترین مهارت خلاقیت به

کودکان مناسب است که عبارت است از اینکه جواب درست یا غلط مطرح نیست.

نام آن بازی کلمات متضاد است. قاعده آن ساده است: بازیکن اول كلمهای میگوید و بازیکن دوم متضاد آن

را میگوید. سپس بازیکن دوم یک کلمه میگوید و بازیکن اول متضاد آن را میگوید. طی مراحل اول بازی،

به ویژه با کودکان بهتر است با کلماتی آغاز نمود که متضادهای سادهای داشته باشد. اما وقتی از کلمات

سختتر که متضاد واضحی ندارد استفاده شود بازی حقیقتأ جالب و خلاق میشود. اغلب بازیکانان درباره

پاسخهای احتمالی مختلف بحث میکنند، آنها را تشریح مینمایند و نتیجه گیری میکنند که کدام پاسخ »بهتر» از دیگری است.

بازی را میتوان گسترش داد تا تعداد زیادی در آن شرکت نمایند و البته کودکان

میتوانند بدون حضور بزرگسالان به بازی بپردازند.

در زیر نمونهای از طرز بازی کلمات متضاد آمده است:

بزرگسال: متضاد خارج چیست؟

کودک: داخل! حالا متضاد برو چیست؟ بزرگسال: بیا. متضاد اینجا چست؟ کودک: آنجا. متضاد خوشحال چیست؟

بزرگسال: غمگین و … متضاد پریشان خاطر چیست؟

کودک: هوم… آرام؟

بزرگسال: بله فکر میکنم آرام درست باشد. چیز دیگری هم میدانی؟ کودک: چطور است بگوییم… پریشان خاطر متضاد راضی است؟

بچه های آموزشگاه تخصصی نقاشی کودک مونا گلابی

آموزشگاه تخصصی نقاشی کودک موناگلابی
تهران/سعادت آباد
تلفن تماس88564740
اینستاگرامmonagolabiart
وب سایت www.monagolabiart.ir
در آموزش نقاشی کودک نباید از کپی استفاده کرد .نباید عکس یا نقاشی برای کودک گذاشت.
در شیوه آموزش به سبک خیالک نگاری اصلا از کپی استفاده نمیشود.
In the case of painting training for kids, no copy must be used. Niether picture nor painting must be considered for kids. No copy is used in my training method at all

لینک پخش ویدئو لینک پخش ویدئو لینک پخش ویدئو

ایجاد حس رشد هنری در کودکان