نقاشی تخصصی کودک به سبک خیالک نگاری

آیا می دانستید که این تصویر طرح جلد کتاب خیالک نگاری است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

قسمتی از شاهنامه فردوسی می باشد نبرد رستم و سهراب که به سبک خیالک نگار نقاشی شده است.

آموزشگاه تخصصی نقاشی کودک مونا گلابی

تهران /سعادت آباد

تلفن تماس

88564740 09393545871

اینستاگرام