شناخت خلاقیت کودکان

هدف آموزش از شناخت خلاقیت کودکان باید پرورش انسانهایی باشد که بتوانند با فکر خلاق با مشکلات روبرو شده و به حل آنها بپردازند.

انیشتین تو خاطرات خود گفته (نظریه نسبیت نمیتوانسته است در دوران بزرگسالی من شکل گرفته باشد،زیرا انسان در بزرگسالی وقت فکر کردن به فضا و زمان را ندارد.)

اینها چیزهایی هستند که در کودکی به آنها فکر میکنم.