روزنامه شرق

نمایشگاه انفرادی هنرجوی استاد خانم مونا گلابی

پخش در اخبار جوانه ها

چاپ در روزنامه شرق