اخبار ایران نقاشی کودک مونا گلابی در تهران،سعادت آباد

کودکان به سطحی از آموزش در کلاس های آموزشگاه نقاشی مونا گلابی می رسند که بعد از گذشت دوره های مختلف به برگزاری نمایشگاه ها ی مختلف می پردازند.

یکی از هنر جویان که نمایشگاه برگزار کرده است و در اخبار جوانه ها هم برگزار شد.

هنرجوی خانم استاد مونا گلابی

نقاشی برای کودکان به رشد خلاقیت درونشان کمک میکند.

در نقاشی نباید از کپی کاری استفاده کرد و خانم مونا گلابی از کپی کاری استفاده نمی کند.